EN
EN hledat Košík

Interpreti

Wiener Philharmoniker

 

Snad žádné jiné hudební těleso se nemůže pyšnit tak soustavnou a těsnou vazbou na historii a tradice evropské klasické tvorby jako Vídeňská filharmonie. Po celou dobu více než stošedesátileté existence tohoto nejvýznamnějšího orchestru rakouské hudební metropole tvoří jeho hráči nedílnou součást tvůrčí epochy, již lze označit co do množství talentovaných skladatelů a interpretů za jedinečnou.


Bezprostřednost propojení orchestru s touto bohatou hudební historií nejlépe dokumentují výroky nesčetných vynikajících hudebních osobností. Richard Wagner orchestr označil za jedno z nejkvalitnějších světových těles, Anton Bruckner ho nazval „svrchovaným hudebním společenstvím“, Johannes Brahms se zařadil mezi jeho „přátele a obdivovatele“, Gustav Mahler prohlásil, že jej s orchestrem pojí „pouta hudebního umění“, a Richard Strauss shrnul všechna předešlá hodnocení ve výroku: „Veškerá chvála na adresu Vídeňské filharmonie se koneckonců jeví jako nedostatečná. Když Hans Knappertsbusch o filharmonii řekl, že je „nedostižná“, měl pravdu hned v několika ohledech. Jedním z důvodů oné nedostižnosti je ojedinělost vazeb mezi Orchestrem Vídeňské státní opery a soukromým sdružením působícím pod názvem Vídeňská filharmonie. Podle oficiálních stanov filharmonie se členem Vídeňské filharmonie může stát výhradně člen Orchestru Vídeňské státní opery. Znamená to, že před nástupem do Vídeňské filharmonie musí hudebník nejprve úspěšně projít konkurzem na místo v Orchestru Státní opery a v jeho řadách pak prokazovat své schopnosti po dobu tří let, než se smí ucházet o členství ve společnosti Vídeňské filharmonie. Angažmá v Orchestru Vídeňské státní opery poskytuje hudebníkům finanční zajištění, jehož by jinak nedosáhli bez závislosti na příspěvcích soukromých či podnikatelských sponzorů. Za tuto nezávislost, jíž se hráči filharmonie těší díky svému působení v opeře, se pak odměňují vyšší uměleckou úrovní, které dosahují v důsledku účinkování orchestru na koncertních pódiích. Bez Orchestru Vídeňské státní opery by neexistovala taková Vídeňská filharmonie, jakou známe. Ve Vídni je všeobecně známo, že zmíněná symbióza těchto těles je výhodná pro obě instituce a že je zásadním přínosem pro hudební život rakouské metropole.


Od založení orchestru zásluhou Otto Nicolaie v roce 1842 je jeho úroveň, budící nadšení předních skladatelů a dirigentů i posluchačů na celém světě, podložena nejen kompaktní stylovostí předávanou z generace na generaci, nýbrž i ojedinělostí jeho organizační struktury a historického vývoje. Touha po umělecky plnohodnotném ztvárnění symfonických děl Mozarta a Beethovena v místě jejich působení přivedla hudebníky Dvorní opery k rozhodnutí pořádat nezávisle na operním provozu, na vlastní odpovědnost a riziko „filharmonické“ koncertní cykly. Organizační forma zvolená pro tuto novou iniciativu vycházela z principů demokracie, a i proto se jejich pojetí o pouhých šest let později stalo předmětem zarputilých bojů na politickém kolbišti. V průběhu půldruhého století doznala takto zvolená cesta demokratické samosprávy některých nevelkých proměn, aniž by ovšem při tom došlo k jejímu podstatnému přehodnocení. Nejvyšším výkonným orgánem je vlastní úplná členská základna orchestru. Kromě výroční valné hromady (vycházející ze zákonných předpisů) se každoročně koná několik dalších plenárních schůzí orchestru. Na těchto shromážděních lze předkládat libovolné náměty a následně o nich hlasovat. V praxi je rozhodování o četných záležitostech delegováno na dvanáct volených členů správního výboru. Tito členové si pak v pravidelně vyhlašovaných volbách ověřují, zda se jejich způsob rozhodování i nadále těší důvěře orchestru jako celku. S výjimkou změn stanov, jejichž schválení vyžaduje čtyřpětinovou většinu hlasů, jsou veškerá další rozhodnutí podmíněna souhlasem prosté většiny členů, přičemž výkonem příslušných usnesení je pověřen správní výbor. Postupné rozšiřování instituce až do současného stavu odpovídajícího středně velké obchodní společnosti si sice vyžádalo zaměstnání určitého počtu čistě administrativních pracovníků, nicméně proces rozhodování i konečná odpovědnost za jeho výsledky nadále spočívají na bedrech volených činovníků z řad členů orchestru.


Vídeňská filharmonie si vytkla za úkol přenášet humanistické poselství hudby do každodenního života a myšlenkového světa svých posluchačů. V roce 2005 byla filharmonie jmenována vyslancem dobré vůle Světové zdravotnické organizace (WHO). Její hudebníci usilují o naplnění motta, jež Ludwig van Beethoven, tvůrce symfonických děl, která se stala katalyzátorem vzniku orchestru, vtělil do záhlaví své Missy solemnis – „Od srdce k srdci“.