Joseph Haydn – Symfonie G dur Hob.I:94 “S úderem kotlů”