Wolfgang Amadeus Mozart – La clemeza di Tito: Árie Sexta “Parto, ma tu ben mio”