Obory a termíny

71. mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, člen Světové federace mezinárodních hudebních soutěží v Ženevě, se uskuteční v době od 7. do 15. května 2019 v Praze v oborech  HOBOJ FLÉTNA.

 

 

Podmínky pro účast v soutěži

Soutěž je určena pro umělce všech národností, kteří:

a) splňují věkový limit 30 let (tj. jsou narozeni po 7. 5. 1989 včetně)
b) v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro dosud nezískali v příslušném oboru 1. cenu

 

Uzávěrka přihlášek 1. prosince 2018

Do 20. ledna 2019 bude kandidátům přijatým do soutěže (tj. úspěšným ve výběrovém předkole) zasláno elektronickou poštou oznámení o přijetí. Obdrží-li kandidáti tuto zprávu, zašlou nejpozději do 15. února 2019 účastnický poplatek 80 EUR na účet soutěže.

Poté budou přijatým kandidátům zaslány dopisy se všemi informacemi týkajícími se průběhu soutěže a notový materiál nově zkomponované povinné skladby.

Administrativní i účastnické poplatky jsou nevratné.

K přihlášce přiložte:

 1. nesestřihané VIDEO nahrávky ve formátu avi, mov, mpg, mp4, mkv, případně DVD s technicky kvalitní nahrávkou skladeb, které jsou uvedeny v části „Soutěžní repertoár“ těchto podmínek.
  Kvalita nahrávky musí mít profesionální parametry.
  Výběr kandidátů, kteří se budou moci zúčastnit soutěže v Praze, bude prováděn na základě této nahrávky, bude anonymní a v náhodném pořadí. Skladby nahrajte separátně, každou do samostatného souboru.
  Nahrávky uploadujte na YouTube nebo jemu podobný server (Dropbox, iCloud atd.) a link vložte do přihlášky. V případě nedodržení stanoveného programu nahrávky budete diskvalifikován(a).
  Nahrávku nemusí posílat ti zájemci, kteří získali 1. cenu na vybraných soutěžích – viz část „Soutěžní repertoár“.
 2. potvrzení pedagoga či jiné umělecké osobnosti (ev. zvukového režiséra), kterým ručíte za autentičnost a kvalitu nahrávky
 3. kopii rodného listu nebo dokladu totožnosti
 4. portrétní fotografii vhodnou k reprodukci (min 1 MB a 300 dpi). Fotografii nahrajte online spolu s přihláškou, případně vypalte na označené CD. Soubor s fotografií před nahráním pojmenujte svým celým jménem.
 5. potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (náklady spojené s registrací a předkolem) ve výši 30 EUR na účet „Pražské jaro“, č. 3633372/0800 u České spořitelny, IBAN CZ64 0800 0000 0000 03633372, B.I.C. GIBACZPX (zájemci o platbu v Kč najdou informaci o platbě na internetových stránkách v části Kontakt). Administrativní poplatek je možné zaplatit také online přímo z přihlášky prostřednictvím služby PayPal ([email protected]).

Audio-vizuální materiály

Účastník soutěže okamžikem podání přihlášky vyslovuje svůj souhlas s pořízením libovolného audio-vizuálního materiálu ze své účasti v soutěži a jeho zveřejněním, typicky prostřednictvím zpravodajství o soutěži nebo mediálními partnery soutěže. Vlastníkem takového materiálu je vyhlašovatel nebo jeho mediální partner, jako pořizovatel materiálu.

Pokud účastník soutěže obdrží zaznamenaný audio-vizuální materiál, zavazuje se tento použít pouze pro své osobní, studijní, nekomerční a neveřejné účely.

Případné rozhlasové či televizní přenosy a záznamy soutěžních vystoupení jsou k dispozici Pražskému jaru a slouží k propagaci soutěže. V případě komerčního užití snímků budou tyto předmětem dalšího jednání.

Klavírní spolupráce pro oba obory

Kandidátům bude po dobu soutěže zdarma k  dispozici oficiální doprovazeč, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního klavírního doprovazeče.

Cembalová spolupráce pro obor hoboj

Skladby Sonáta c moll Antonia Vivaldiho (I. kolo) a Koncert č. 11 Françoise Couperina (II. kolo) musí být provedeny za doprovodu cembala. Kandidátům bude po dobu soutěže k dispozici oficiální cembalista, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního cembalistu.

 

 

 

Soutěž proběhne ve třech kolech a počet kandidátů je limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 50 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů a do finále 4 kandidáti.

Skladba českého autora napsaná pro MHS Pražské jaro 2019 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.

 

Ubytování

Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady po dobu konání I. kola si kandidáti hradí sami.

Od II. kola bude kandidátům hrazeno ubytování v hotelu vybraném pořadatelem soutěže po dobu jejich aktivní účasti v soutěži. Nositelům cen bude hrazeno ubytování až do dne, kdy jim budou předány ceny.

V případě, že si kandidáti zajistí jiné ubytování, než které určil pořadatel, Pražské jaro ubytování nehradí.

Soutěžní podmínky (ke stažení)

 

Kontakt

Sekretariát soutěže
Telefon: +420 257 313 033
E-mail: [email protected]

Pražské jaro, o. p. s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1