Obory a termíny

72. mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, člen Světové federace mezinárodních hudebních soutěží v Ženevě, se uskuteční v době od 7. do 15. května 2020 v Praze v oborech FAGOT a KLARINET.

 

Podmínky pro účast v soutěži

Soutěž je určena pro umělce všech národností, kteří:

a) splňují věkový limit 30 let (tj. jsou narozeni po 7. 5. 1990 včetně)
b) v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro dosud nezískali v příslušném oboru 1. cenu

 

Uzávěrka přihlášek 3. prosince 2019

Do 20. ledna 2020 bude kandidátům přijatým do soutěže (tj. úspěšným ve výběrovém předkole) zasláno elektronickou poštou oznámení o přijetí. Obdrží-li kandidáti tuto zprávu, zašlou nejpozději do 15. února 2020 účastnický poplatek 80 EUR na účet soutěže.

Poté budou přijatým kandidátům zaslány dopisy se všemi informacemi týkajícími se průběhu soutěže a notový materiál nově zkomponované povinné skladby.

Administrativní i účastnické poplatky jsou nevratné.

K přihlášce přiložte

1. Nesestřihanou VIDEO nahrávku ve formátu avi, mov, mpg, wmv, mp4, mkv, případně DVD s technicky kvalitní nahrávkou skladeb, které jsou uvedeny v části „Soutěžní repertoár“ těchto podmínek.

a) Kvalita nahrávky musí mít profesionální parametry – nahrávky z mobilních zařízení nebudou zařazeny do předkola soutěže.

b) Výběr kandidátů, kteří se budou moci zúčastnit soutěže v Praze, bude prováděn na základě této nahrávky, bude anonymní v náhodném pořadí.

c) Jednotlivé části skladeb musí být nahrány do samostatných souborů. Nahrávky uploadujte na YouTube nebo jemu podobný server (Dropbox, iCloud atd.) a link vložte do přihlášky.

d) V případě nedodržení stanoveného programu nahrávky budete diskvalifikován(a).

e) Nahrávku nemusí posílat ti zájemci, kteří získali 1. cenu na vybraných soutěžích – viz část „Soutěžní repertoár“.

2. Potvrzení pedagoga či jiné umělecké osobnosti (ev. zvukového režiséra), kterým ručíte za autentičnost a kvalitu nahrávky – ke stažení zde.

3. Kopii rodného listu nebo dokladu totožnost

4. Portrétní fotografii vhodnou k reprodukci (min 1 MB a 300 dpi). Fotografii nahrajte online spolu s přihláškou. Soubor s fotografií před nahráním pojmenujte svým celým jménem.

5. Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (náklady spojené s registrací a předkolem) ve výši 30 EUR na účet „Pražské jaro“, č. 3633372/0800 u České spořitelny, IBAN CZ64 0800 0000 0000 03633372, B.I.C. GIBACZPX (zájemci o platbu v Kč najdou informaci o platbě na internetových stránkách v části Kontakt). Administrativní poplatek je možné zaplatit také online přímo z přihlášky prostřednictvím služby PayPal (platbaPP@festival.cz).

Audio-vizuální materiály

Účastník soutěže okamžikem podání přihlášky vyslovuje svůj souhlas s pořízením libovolného audio-vizuálního materiálu ze své účasti v soutěži a jeho zveřejněním, typicky prostřednictvím zpravodajství o soutěži nebo mediálními partnery soutěže. Vlastníkem takového materiálu je vyhlašovatel nebo jeho mediální partner, jako pořizovatel materiálu.

Pokud účastník soutěže obdrží zaznamenaný audio-vizuální materiál, zavazuje se tento použít pouze pro své osobní, studijní, nekomerční a neveřejné účely.

Případné rozhlasové či televizní přenosy a záznamy soutěžních vystoupení jsou k dispozici Pražskému jaru a slouží k propagaci soutěže. V případě komerčního užití snímků budou tyto předmětem dalšího jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klavírní spolupráce pro oba obory

Kandidátům bude po dobu soutěže zdarma k  dispozici oficiální doprovazeč, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního klavírního doprovazeče.

 

 

Soutěž proběhne ve třech kolech a počet kandidátů je limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 45 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů a do finále 3 kandidáti.

Skladba českého autora napsaná pro MHS Pražské jaro 2020 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.

 

Ubytování

Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady po dobu konání I. kola si kandidáti hradí sami.

Od II. kola bude kandidátům, kteří nemají dlouhodobý pobyt v Praze nebo v jejím okolí do vzdálenosti 100 km, poskytnut příspěvek na ubytování ve výši 60 EUR/den.

Příspěvek je poskytnut po dobu aktivní účasti v soutěži. Nositelům cen bude poskytnut příspěvek na ubytování až do dne slavnostního předání cen 15. května 2020.

Kontakt

Sekretariát soutěže
Telefon: +420 257 313 033
E-mail: competition@festival.cz

Pražské jaro, o. p. s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1