Obory a termíny

75. mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, člen Světové federace mezinárodních hudebních soutěží v Ženevě, se uskuteční v době od 6. do 14. května 2024 v Praze v oborech LESNÍ ROH a HOUSLE.

Podmínky pro účast v soutěži

Soutěž je určena pro umělce všech národností, kteří:

a) splňují věkový limit – 30 let (tj. jsou narozeni po 6. 5. 1994 včetně)

b) v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro dosud nezískali v příslušném oboru 1. cenu

 

Uzávěrka přihlášek

do soutěže je 1. prosince 2023

 

 

K přihlášce přiložte

a) kopii rodného listu nebo dokladu totožnosti

b) portrétní fotografii vhodnou k reprodukci (bez copyrightu) – min 1 MB a 300 dpi

c) nesestřihanou VIDEO nahrávku skladeb, které jsou uvedeny v části „Soutěžní repertoár“ těchto podmínek (technická specifikace níže)

d) potvrzení pedagoga či jiné umělecké osobnosti (ev. zvukového režiséra), kterým ručíte za autentičnost a technickou kvalitu nahrávky – formulář ke stažení zde

e) potvrzení o zaplacení administrativního poplatku ve výši 30 EUR (náklady spojené s registrací a předkolem) – do poznámky vždy uvádějte celé jméno soutěžícího

 • platba na účet „Pražské jaro“ č. 3633372/0800 u České spořitelny, IBAN CZ64 0800 0000 0000 03633372, B.I.C. GIBACZPX (veškeré poplatky spojené s bankovním převodem musí uhradit kandidát)
 • platba prostřednictvím služby PayPal na platbaPP@festival.cz

Specifikace nahrávky

Výběr kandidátů, kteří se budou moci zúčastnit soutěže v Praze, bude prováděn na základě této nahrávky, bude anonymní a v náhodném pořadí. Video nahrávka musí mít následující parametry:

 • skladby musí být nahrány v celém svém rozsahu a bez střihů a editace
 • jednotlivé části skladeb (věty) musí být nahrány zvlášť nebo indexovány
 • mikrofony by měly být umístěny v takové vzdálenosti, aby bylo dosaženo co nejlepší zvukové kvality
 • video by mělo být natočeno z pevného úhlu kamery; ruce a obličej hudebníka musí být po celou dobu viditelné
 • je důrazně doporučeno dbát na zvukovou kvalitu nahrávky, aby porota měla nejlepší možné podmínky k posouzení v předkole soutěže
 • nahrávky z veřejných vystoupení mohou být akceptovány v případě, že splňují výše uvedené podmínky (především žádné střihy)
 • nahrávku (nahrávky) uploadujte na cloud server typu Dropbox, iCloud, Google Drive, OneDrive atp. (ne na YouTube) a link vložte do přihlášky – vždy upravte přístup k videu na veřejný

Technické požadavky

 • obrazová kvalita – 720p nebo 1080i nebo 1080p
 • zvuková kvalita – PCM, flac, mp3 min. 256kbps nebo aac min. 192kbps
 • mikrofony odpovídající kvality (ne vestavěné mikrofony z mobilních zařízení)
 • formát – mp4, mov, avi, mpg nebo mkv

Souhlas s podmínkami soutěže a se zpracováním osobních údajů

Soutěžící odesláním přihlášky do Soutěže uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle dále uvedených informací o jejich zpracování a potvrzuje, že se se Soutěžními podmínkami před přihlášením do Soutěže seznámil a jejich znění bere na vědomí, souhlasí s nimi a je srozuměn se skutečností, že odepření nebo odvolání takového souhlasu znemožní jeho účast v soutěži.

Soutěžící odesláním přihlášky uděluje Pořadateli soutěže (dále jen „Pořadatel) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a zák. č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával jakožto správce tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa

Uvedené osobní údaje Pořadatel zpracovává pouze na základě uděleného souhlasu Soutěžícího a za účelem plnění smlouvy – zajištění účasti Soutěžícího v Soutěži. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Pořadatele.

Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem jakožto správcem, osobní údaje však pro Pořadatele mohou zpracovávat i zpracovatelé. V takovém případě se Pořadatel zavazuje zajistit u zpracovatele dodržování jeho povinností dle Nařízení.

Soutěžící má dle Nařízení:

 • právo souhlas kdykoliv odvolat,
 • právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, žádat si kopii těchto údajů,
 • právo vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • právo požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • právo požadovat vysvětlení,
 • právo na přenositelnost údajů (v případě automatizovaného zpracovávání),
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje poskytnuté Soutěžícím nebudou poskytnuty do třetích zemí.

Průběh soutěže

Soutěž proběhne ve třech kolech a počet kandidátů je limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 45 kandidátů, do II. kola postupuje až 12 kandidátů v oboru lesní roh a až 10  kandidátů v oboru housle. Do finále postupují v obou oborech 3 kandidáti.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.

Přítomnost během soutěže

Každý účastník je povinen se registrovat v předem určený čas, který obdrží ve zvacím dopise, v sekretariátu soutěže (pro obor lesní roh – Národní dům na Vinohradech, pro obor housle – HAMU). Účastník se prokáže pasem, občanským průkazem či rodným listem. Bezprostředně po registraci následuje akustická zkouška v sále.

Všichni účastníci musí být osobně přítomni při slavnostním zahájení soutěže a vyhlášení výsledků po všech kolech.

Každý účastník přijímá povinnost zůstat po celou dobu soutěže bez všech profesních povinností a koncertů.

Očekává se, že nositelé cen si převezmou svá ocenění osobně.

Ubytování

Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady po dobu konání I. kola si kandidáti hradí sami.

Od II. kola bude kandidátům, kteří nemají dlouhodobý pobyt v Praze nebo v jejím okolí do vzdálenosti 100 km, poskytnut příspěvek na ubytování ve výši 70 EUR/den.

Příspěvek je poskytnut po dobu aktivní účasti v soutěži. Nositelům cen bude poskytnut příspěvek na ubytování až do dne slavnostního předání cen.  Toto se nevztahuje na klavírní doprovazeče či další doprovod.

Audio-vizuální materiály

Účastník soutěže okamžikem podání přihlášky vyslovuje svůj souhlas s pořízením libovolného audio-vizuálního materiálu ze své účasti v soutěži a jeho zveřejněním, typicky prostřednictvím zpravodajství o soutěži nebo mediálními partnery soutěže. Vlastníkem takového materiálu je Pořadatel nebo jeho mediální partner, jako pořizovatel materiálu. Pokud účastník soutěže obdrží zaznamenaný audio-vizuální materiál, zavazuje se tento použít pouze pro své osobní, studijní, nekomerční a neveřejné účely.

Případné rozhlasové či televizní přenosy a záznamy soutěžních vystoupení jsou k dispozici Pražskému jaru a slouží k propagaci soutěže. V případě komerčního užití snímků budou tyto předmětem dalšího jednání.

Soutěžní podmínky ke stažení

CZ_Soutěžní podmínky 2024

EN_Competition conditions 2024