Obory a termíny

73. mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, člen Světové federace mezinárodních hudebních soutěží v Ženevě, se uskuteční v době od 6. do 14. května 2022 v Praze v oborech FAGOT a KLARINET.

Podmínky pro účast v soutěži

Soutěž je určena pro umělce všech národností, kteří:

a) splňují věkový limit – 32 let (tj. jsou narozeni po 6. 5. 1990 včetně)

b) v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro dosud nezískali v příslušném oboru 1. cenu

 

Uzávěrka přihlášek

do soutěže již není možné se přihlásit

Přesunutá fagotová a klarinetová soutěž, která se měla uskutečnit již v roce 2020, se uskuteční v době od 6. do 14. května 2022. Původní soutěž byla zrušena kvůli epidemiologickým opatřením v době, kdy již byli vybráni postupující do prvního kola. Přijatí soutěžící se mohli rozhodnout, zdali chtějí v soutěži i nadále pokračovat. Jelikož většina z nich znovu potvrdila svou účast, bylo rozhodnuto, že na uvolněná místa se nebude vyhlašovat dodatečné výběrové předkolo.

Všichni soutěžící jsou povinni uhradit nejpozději do 28. února 2022 účastnický poplatek ve výši 80 EUR na účet soutěže.

Administrativní i účastnické poplatky jsou nevratné.

K přihlášce přiložte

a) kopii rodného listu nebo dokladu totožnosti

b) portrétní fotografii vhodnou k reprodukci (bez copyrightu) – min 1 MB a 300 dpi

c) nesestřihanou VIDEO nahrávku skladeb, které jsou uvedeny v části „Soutěžní repertoár“ těchto podmínek (technická specifikace níže)

 • nahrávku nemusí posílat ti zájemci, kteří získali 1. cenu na vybraných soutěžích – viz. část „Soutěžní repertoár“

d) potvrzení pedagoga či jiné umělecké osobnosti (ev. zvukového režiséra), kterým ručíte za autentičnost a technickou kvalitu nahrávky – formulář ke stažení zde

e) potvrzení o zaplacení administrativního poplatku ve výši 30 EUR (náklady spojené s registrací a předkolem) – do poznámky vždy uvádějte celé jméno soutěžícího

 • platba na účet „Pražské jaro“ č. 3633372/0800 u České spořitelny, IBAN CZ64 0800 0000 0000 03633372, B.I.C. GIBACZPX (veškeré poplatky spojené s bankovním převodem musí uhradit kandidát)
 • platba prostřednictvím služby PayPal na platbaPP@festival.cz

Specifikace nahrávky

Výběr kandidátů, kteří se budou moci zúčastnit soutěže v Praze, bude prováděn na základě této nahrávky, bude anonymní a v náhodném pořadí. Video nahrávka musí mít následující parametry:

 • skladby musí být nahrány v celém svém rozsahu a bez střihů a editace
 • jednotlivé části skladeb (věty) musí být nahrány zvlášť nebo indexovány
 • mikrofony by měly být umístěny v takové vzdálenosti, aby bylo dosaženo co nejlepší zvukové kvality
 • video by mělo být natočeno z pevného úhlu kamery; ruce a obličej hudebníka musí být po celou dobu viditelné
 • je důrazně doporučeno dbát na zvukovou kvalitu nahrávky, aby porota měla nejlepší možné podmínky k posouzení v předkole soutěže
 • nahrávky z veřejných vystoupení mohou být akceptovány v případě, že splňují výše uvedené podmínky (především žádné střihy)
 • nahrávku (nahrávky) uploadujte na cloud server typu Dropbox, iCloud, Google Drive atp. (ne na YouTube) a link vložte do přihlášky – vždy upravte přístup k videu na veřejný

Technické požadavky

 • obrazová kvalita – 720p nebo 1080i nebo 1080p
 • zvuková kvalita – PCM, flac, mp3 min. 256kbps nebo aac min. 128kbps
 • mikrofony odpovídající kvality (ne vestavěné mikrofony z mobilních zařízení)
 • formát – mp4, mov, avi, mpg nebo mkv

Souhlas s podmínkami soutěže a se zpracováním osobních údajů

Soutěžící odesláním přihlášky do Soutěže uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle dále uvedených informací o jejich zpracování a potvrzuje, že se se Soutěžními podmínkami před přihlášením do Soutěže seznámil a jejich znění bere na vědomí, souhlasí s nimi a je srozuměn se skutečností, že odepření nebo odvolání takového souhlasu znemožní jeho účast v soutěži.

Soutěžící odesláním přihlášky uděluje Pořadateli soutěže (dále jen „Pořadatel) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a zák. č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával jakožto správce tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa

Uvedené osobní údaje Pořadatel zpracovává pouze na základě uděleného souhlasu Soutěžícího a za účelem plnění smlouvy – zajištění účasti Soutěžícího v Soutěži. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Pořadatele.

Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem jakožto správcem, osobní údaje však pro Pořadatele mohou zpracovávat i zpracovatelé. V takovém případě se Pořadatel zavazuje zajistit u zpracovatele dodržování jeho povinností dle Nařízení.

Soutěžící má dle Nařízení:

 • právo souhlas kdykoliv odvolat,
 • právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, žádat si kopii těchto údajů,
 • právo vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • právo požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • právo požadovat vysvětlení,
 • právo na přenositelnost údajů (v případě automatizovaného zpracovávání),
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje poskytnuté Soutěžícím nebudou poskytnuty do třetích zemí.

Průběh soutěže

Fagotová i klarinetová soutěž proběhne ve třech kolech. Počet účastníků ve všech kolech je limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 45 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů. Do finále obou oborů postupují 3 kandidáti.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.

Přítomnost během soutěže

Každý účastník je povinen se registrovat v předem určený čas, který obdrží ve zvacím dopise, v sekretariátu soutěže (pro obor fagot – HAMU, pro obor klarinet – Národní dům na Vinohradech). Účastník se prokáže pasem, občanským průkazem či rodným listem. Bezprostředně po registraci následuje akustická zkouška v sále.

Všichni účastníci musí být osobně přítomni při slavnostním zahájení soutěže a vyhlášení výsledků po všech kolech.

Každý účastník přijímá povinnost zůstat po celou dobu soutěže bez všech profesních povinností a koncertů.

Očekává se, že nositelé cen si převezmou svá ocenění osobně.

Ubytování

Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady po dobu konání I. kola si kandidáti hradí sami.

Od II. kola bude kandidátům, kteří nemají dlouhodobý pobyt v Praze nebo v jejím okolí do vzdálenosti 100 km, poskytnut příspěvek na ubytování ve výši 60 EUR/den.

Příspěvek je poskytnut po dobu aktivní účasti v soutěži. Nositelům cen bude poskytnut příspěvek na ubytování až do dne slavnostního předání cen.  Toto se nevztahuje na klavírní doprovazeče či další doprovod.

Audio-vizuální materiály

Účastník soutěže okamžikem podání přihlášky vyslovuje svůj souhlas s pořízením libovolného audio-vizuálního materiálu ze své účasti v soutěži a jeho zveřejněním, typicky prostřednictvím zpravodajství o soutěži nebo mediálními partnery soutěže. Vlastníkem takového materiálu je Pořadatel nebo jeho mediální partner, jako pořizovatel materiálu. Pokud účastník soutěže obdrží zaznamenaný audio-vizuální materiál, zavazuje se tento použít pouze pro své osobní, studijní, nekomerční a neveřejné účely.

Případné rozhlasové či televizní přenosy a záznamy soutěžních vystoupení jsou k dispozici Pražskému jaru a slouží k propagaci soutěže. V případě komerčního užití snímků budou tyto předmětem dalšího jednání.