Karel Kupka – Picassiada, cyklus 4 symfonických obrazů