Radim Drejsl – Za Gottwalda, vpřed! (slova M. Zachata)