Zpět na program

SHANGHAI KUNQU OPERA TROUPE

Interpreti

  • Shanghai Kunqu Opera Troupe
18 5 2016
Středa 20.00

Místo konání

Divadlo ABC

Shanghai Kunqu Opera Troupe
Li An – herec
Luo Chen Xue – herec
Tang Po Po – herec
Lin Feng – bicí nástroje
Zhang Guo Qiang – malý gong
Qian Yin – flétna
Qi Zhen Yue – sheng
Ji Shi Yi – pipa
Liu Yan – velký gong
Hao Wang Zhi – San Xian
Pivoňkový pavilon: příběh lásky mezi Du Liliang a Liu Mengmei