Felix Mendelssohn-Bartholdy – Symfonie pro smyčce č. 9 C dur MWV N 9