Vše o vstupenkách

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pražské jaro o.p.s. pro prodej vstupenek on-line (dále také „VOP“)
Pražské jaro, o.p.s. Hellichova 18 Praha 1 – Malá Strana 118 00
IČO 25773194
DIČ CZ25773194
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností ve složce O 143 vedená u Městského soudu v Praze (dále také „pořadatel“ nebo „Pražské jaro o.p.s.,“)

Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouva se provádí mezi Pražské jaro, o.p.s. a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). Zúčtovací služby jsou prováděny společností ENIGOO s.r.o., Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný pořadatel Pražské jaro o.p.s. Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem, který si zakoupí vstupenku a Pražské jaro, o.p.s.

2. Tyto obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní nebo jiné akce pořádané společností Pražské jaro, o.p.s. a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

3. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný pořadatel Pražské jaro o.p.s. Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem, který si zakoupí vstupenku a Pražské jaro o.p.s.

4. Způsob prodeje vstupenek. Objednávka vstupenky vzniká ze strany zákazníka korektním zadáním a odesláním všech dat potřebných pro zakoupení vstupenky na webovém rozhraní služby ENIGOO, postupem popsaným v článku II. těchto VOP. Provozovatelem služby ENIGOO, je společnost ENIGOO s.r.o., Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice, email: info@deepvision.cz, tel: +420 461 100 936, http://www.enigoo.cz/. Zaplacená cena vstupenky se nevrací, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu akce nebo její zrušení.

5. Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

6. Používané pojmy
Pořadatel – právnická osoba, zajišťující pořádání kulturních, případně jiných akcí, která uzavírá smlouvu o prodeji vstupenek se zákazníkem, tj. Pražské jaro, o.p.s. Pořadatel je zároveň provozovatelem internetového objednávacího systému ENIGOO.
Akce – kulturní a dále všechny další akce (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.).
Vstupenka – doklad opravňující fyzickou osobu ke vstupu na konkrétní akci, určený pro jednorázové použití. Zákazník může prostřednictvím různých prodejních kanálů obdržet graficky různé typy vstupenek.
Webové rozhraní ENIGOO – Systém zajišťující provedení a zaplacení objednávky na konkrétní akce pořádané pořadatelem. Toto rozhraní je přístupné z oficiálních webových stránek Pražské jaro o.p.s. https://festival.cz/ nebo z webových stránek třetích stran.

Článek II.
PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ ENIGOO

1. Popis služby
a) Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na kulturní, případně jiné akce, prostřednictvím webového rozhraní ENIGOO.
b) Poskytnutí služby je možné objednat na webovém rozhraní ENIGOO. Za tímto účelem je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek (Jméno, příjmení, email, telefon) a následně provést bezhotovostní platbu online.
c) Prostřednictvím služby lze na jednu rezervaci objednat a zakoupit maximálně 10 vstupenek v různých cenových kategoriích a na různé akce.

2. Postup uzavření smlouvy
a) Zákazník spustí rozhraní ENIGOO z oficiálních webových stránek Pražské jaro o.p.s. nebo z webových stránek třetích stran.
b) Zákazník vybere, zda má zájem o koupi vstupenky na akci, kterou pořadatel pořádá.
c) Zákazník vybere konkrétní volná místa. Volná místa jsou reprezentována zobrazeným aktivním polem. Výběr sedadla se provádí kliknutím do daného pole. Vybrané vstupenky jsou reprezentovány jako zvýrazněná pole. Zákazník má možnost u vstupenky volit z více nabízených akcí a z více sektorů a míst ). Pořadatel si vyhrazuje právo prodeje nejvíce šesti vstupenek na jednu akci jedné fyzické nebo právnické osobě.
d) Pole košík (cena) zobrazuje aktuální celkovou částku vybraných vstupenek. Po výše uvedeném výběru vstupenky stiskne zákazník tlačítko objednat.
e) Zákazník vyplní pravdivě požadované údaje: jméno, příjmení, email, telefon (dále také jen “osobní údaje”). Při uvedení nepravdivých údajů si pořadatel vyhrazuje právo objednávku zákazníka neakceptovat příp. odstoupit od smlouvy, a to prohlášením zaslaným zákazníkovi na jím zadanou emailovou adresu.
f) Po vyplnění údajů zákazník stiskne tlačítko zaplatit a následně je převeden na výpis platebních metod.
g) Prostřednictvím platebního systému GoPay zákazník dokončí platbu. Dokončením platby je smlouva uzavřena.
h) Po dokončení platby zákazník obdrží na email uvedený při registraci vstupenku na objednanou akci.
i) V případě jakéhokoliv problému v průběhu objednávky vstupenky, který by proces nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu info@enigoo.cz.
j) Objednávkou vstupenky zákazník souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek a pro případ uzavření smlouvy se jimi zavazuje řídit.

3. Informace pro zákazníka – spotřebitele
a) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
b) Cenu vstupenky je zákazník povinen uhradit při jejím objednání. Náklady na prostředky komunikace s pořadatelem (tj. služby internet) se řídí cenou služeb, které k tomuto účelu zákazník využívá u jím zvoleného poskytovatele služeb.
c) Zákazník je povinen seznámit se s termínem konání akce, na níž se vstupenka vztahuje. Zákazník výslovně souhlasí s poskytnutím služeb pořadatele v termínu konání akce.
d) Smlouva uzavřená dle čl. II. odst. 2 zavazuje smluvní strany do okamžiku skončení akce, na níž se vstupenka vztahuje, nestanoví-li tyto VOP jinak.
e) Zákazník bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku není oprávněn od smlouvy uzavřené dle čl. II. odst. 2 odstoupit.
f) Případné spory mezi zákazníkem a pořadatelem, které nebudou vyřešeny smírnou cestou, budou předloženy obecnému soudu v ČR.

4. Registrace
Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v části 2.e)

5. Uplatnění vstupenky
a) Vstupenku získanou prostřednictví systému ENIGOO zákazník vytiskne a použije při vstupu na akci.
b) Ověření vstupenky probíhá u vstupu na akci. V případě problémů s přečtením zakoupené vstupenky zákazník kontaktuje obsluhu na pokladnách.

Článek III.
INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Pražské jaro o.p.s. Hellichova 18 Praha 1 – Malá Strana 118 00, IČO 25773194, DIČ CZ25773194, zapsaná v obchodním rejstříku ve složce O 143 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“ nebo „Pražské jaro o.p.s.“), je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
Zpracovatelem osobních údajů je společnost DEEP VISION s.r.o., Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice, email: info@deepvision.cz, tel: +420 461 100 936, http://www.enigoo.cz/

1. Osobní údaje
1.1. Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých, jej lze přímo či nepřímo identifikovat.
1.2. Jméno, příjmení, bydliště, e-mail jsou informace nutné za účelem správy evidence prodeje vstupenek. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.
1.3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu https://festival.cz/nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Pražské jaro o.p.s.
1.4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle platné legislativy máte právo:
1.4.1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
1.4.2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
1.4.3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
1.4.4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
1.4.5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
1.4.6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
1.5. Pořadatel shromažďuje a zpracovává zákazníkem poskytnuté osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

 

Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neodpovídá za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém rozhraní ENIGOO s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud má pořadatel k dispozici informace o zrušených nebo změněných termínech akcí, bude pořadatel zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu https://festival.cz/

2. Podmínky místa konání akce
2.1. Zákazník je povinen seznámit se s provozními předpisy místa konání akce, na níž si zakoupil vstupenku, tyto dodržovat a respektovat pokyny pořadatele, které se vztahují k této akci a tyto dodržovat. Zákazník bere na vědomí, že není v možnostech poskytovatele zajistit 100% výhled v průběhu celé akce. Kvalita výhledu závisí na konkrétním místě.

3. Účinnost obchodních podmínek
3.1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
3.2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19. května 2021.